دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : عزت اله   نادری

پست الکترونیکی : e-naderi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : روانشناسی تربیتی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی علوم تربیتی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1372/04/01

عزت اله نادری

محل خدمت:   دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : استاد

^